SNOEZELEN

Místnost Snoezelen je specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti.

Snoezelen slouží k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů, k odbourávání rizikových projevů jedince, posílení schopnosti adaptace, socializace, ke snížení poruch chování, pozornosti, nesoustředěnosti, k odbourávání impulzivity, k podpoře kognitivní a emocionální složky osobnosti, přináší nové zážitky a zkušenosti.

Jako hlavní princip metody práce ve Snoezelenu je vytvoření prostředí, které by nabízelo co nejširší spektrum smyslových podnět, tzn. senzorickou stimulaci. Smyslové zážitky mají být hluboké, prožité. Není nutné nabízet příliš mnoho podnětů. Vybavení místnosti nabízí využití hudby, světelných stimulů, matrací, manipulačních předmětů, čichových, zrakových a hmatových stimulů, atd. Interiér může být různě doplňován a obměňován.

 

                          

Multisenzorická místnost Snoezelen je na naší škole nabízena jako volnočasová aktivita a ve vyučování je provozována jako podpůrná edukační metoda, která je zaměřena na podporu výchovně - vzdělávacího procesu.

Při využití Snoezelenu v době vyučování pracuje pedagog, s přihlédnutím na specifika jedince, s následujícími cíli:

  • rozvoj smyslového vnímání
  • podpora kognitivních procesů
  • rozšíření poznávání a zkušeností o okolním světě
  • aktivace pro podporu učení
  • rozvoj komunikace
  • rozvoj motoriky
  • podpora seberealizace
  • socializace
  • uvolnění

Pedagog ponechává žákům co možná největší svobodu ve volbě činností, které pouze nabízí a vhodně usměrňuje s ohledem na osobnost žáka. Motivací pro žáky je prostředí samotné, předměty, materiály, technika a pomůcky, které vedou k jeho aktivaci a stimulaci.

V rámci volnočasových aktivit se zaměřujeme hlavně na fyzické a psychickém zklidnění, harmonizaci, načerpání sil a výběr příjemných aktivit. Obsahem terapie bývá například doteková masáž, míčkování, aromaterapie, muzikoterapie, bazální stimulace, zrakové, hmatové,sluchové, čichové a chuťové stimulace žáka.

Důležitou zásadou při práci ve Snoezelenu je individuální přístup, svoboda volby, volnost a dostatek času. Důležitou zásadou je také přiměřenost počtu podnětů, žák nesmí být zahlcen. Upřednostňuje se hlubší prožitek podnětu před jejich množstvím.

Tato metoda přináší pozitivní výsledky nejen v procesu učení, zlepšujení schopnosti relaxace, ale rozvíjí i osobnost žáka jako celku a přispívá ke zlepšení vztahu pedagog (terapeut) a žák.