Střední škola

Praktická škola dvouletá je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,kteří ukončili povinnou školní docházku v ZŠ nebo v nižším než devátém ročníku ZŠ.

 

Praktická škola dvouletá připravuje žáky pro výkon jednoduchých prací a činností v běžném životě. Výuka je vedena individuální i skupinovou formou práce. Vždy jsou zohledňovány žákovy fyzické a psychické možnosti a potřeby. Ve třídách jsou dva pedagogičtí pracovníci – speciální pedagog a asistent pedagoga. 

                           

Dokumenty ke vzdělávání:
ŠVP pro Praktickou školu dvouletou + Dodatky k ŠVP pro Praktickou školu dvouletou

V rámci studia si žáci doplňují a rozšiřují všeobecné základy vzdělání dosažené v průběhu školní docházky v ZŠ a zároveň si osvojují nové znalosti a dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých pracovních činností, které uplatní v každodenním životě. Zaměřujeme se především na přípravu pokrmů, úklidové práce, ruční práce, pěstitelské práce a výrobu ručního papíru.

                           

                                                                           

Metody a formy výuky jsou voleny s ohledem na individuální potřeby jednotlivých žáků, ve vyučování uplatňujeme především metodu strukturovaného učení, vytváříme názorné pomůcky usnadňující pochopení učiva, stimulujeme u žáků zájem o práci, podporujeme pracovní vytrvalost, zodpovědnost, snažíme se o co největší samostatnost žáků, zároveň je učíme spolupracovat.

Důraz klademe na vytváření mezipředmětových vztahů, součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav a kulturních akcí, odborné exkurze, skupinové projekty.

                                                           

Délka vzdělávacího programu je 2 roky, studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, absolvent získá vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Časopis střední školy:

1. Zprávičky z Osmičky Spolupracující organizace při vzdělávání