Při práci se žáky s poruchou autistického spektra (PAS) využíváme metodu strukturovaného učení. Strukturované učení je strategie, která byla vyvinuta speciálně pro výchovu a vzdělávání lidí s poruchou autistického spektra. Tato metodika zohledňuje širokou a různorodou škálu poruch autistického spektra, osobnostní a charakterové zvláštnosti každého jedince a v neposlední řadě jeho mentální úroveň.

K principům strukturovaného učení patří:

  • INDIVIDUALIZACE vychází z toho, že každé dítě s PAS je jiné – zohledňujeme individuální potřeby každého žáka, které vyplývají z různé kombinace symptomů a variability projevů konkrétní poruchy autistického spektra, z osobnosti žáka, jeho mentální úrovně, úrovně a způsobu komunikace apod.
  • VIZUALIZACE (zviditelnění) usnadňuje orientaci v čase, pomáhá „vidět“ čas. Žákům sestavujeme „vizualizovaný denní program“ prostřednictvím fotografií, obrázků, piktogramů, nebo psaného rozvrhu.
  • STRUKTURALIZACE znamená pro lidi s PAS vnesení pevného řádu do chaosu a zmatku, kterým v běžných, nepřizpůsobených podmínkách trpí. Pomocí struktury lze vytvořit předvídatelné spojení mezi místy, činnostmi a chováním. Strukturovaná činnost musí dítěti adekvátně, podle jeho vývojové úrovně odpovědět na otázky kdy, kde, co, jak, jak dlouho, proč? Strukturalizace zahrnuje: Strukturu prostředí, která napomáhá orientaci žáka v prostoru, spojuje místo s konkrétní činností. Strukturu času, která poskytuje žákovi představu toho kdy a jak dlouho bude činnost trvat.
  • MOTIVACE (odměňování) významnou měrou působí na chování žáků ve škole. Vhodně zvoleným způsobem odměňování se snažíme u žáků posílit sociálně i komunikačně přiměřené chování.

Zpět

Menu