Základní škola

Cílem základního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je zpřístupnit vzdělávání v co nejširší možné míře. Poskytnout žákům takové vědomosti, dovednosti a návyky, které by je dle jejich možností co nejlépe připravili na běžný život.

Ve výuce uplatňujeme speciálně pedagogické postupy a metody práce, které jsou v souladu s individuálními vzdělávacími potřebami žáků. Při výuce využíváme především strukturovaného učení, které svým uspořádáním zjednodušuje a zpřehledňuje prostor pro i jednotlivé činnosti. Na základě Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a v souladu se školskou legislativou.

Spolupracující organizace při vzdělávání

Menu